ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden ingaande                                   01-01-2016

Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip

Eventcatering & Verhuur en Verkoop Snackwagens.

 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten gedaan of gesloten met Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip, gevestigd te Alteveer (Gr.), hierna te noemen Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip.

Artikel 2. Duur van Huurovereenkomsten.

2.1 De met Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip gesloten huurovereenkomstenzijn gesloten voor de in de overeenkomst genoemde tijd. Gerekend vanaf de datum die in de huurovereenkomst is vermeld.

2.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het huurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag

Artikel 3. Levering en terugbezorging.

3.1 Indien er sprake is van de verhuur van aanhangwagens die door de huurder zelf getransporteerd zullen worden dient deze zelf het gehuurde bij Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip op te halen en voor het einde van de Huurtermijn weer bij Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip af te leveren.

3.2 Indien er sprake is van verhuurde zaken waarvoor is afgesproken dat Cateringbedrijf en Handelsonderneming  Kip het brengen en terughalen voor zijn rekening neemt, dient huurder er voor zorg te dragen dat het gehuurde op de afgesproken datum en tijd kan worden geleverd, op verharde ondergrond. De wagen op de afgesproken datum en tijd schoon klaar staat om teruggehaald te worden vanaf verharde ondergrond.

3.3 Indien de datum van terug levering of ter beschikkingstelling van het gehuurde wordt overschreden is de huurder aan Cateringbedrijf en Handelsonderneming  Kip een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan driemaal de huur over de dagen dat dit niet is gebeurd waarbij een dagdeel voor een hele dag geldt. Dit onverminderd het recht van Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip op vergoeding van zijn volledige schade.

3.4 Indien het gehuurde niet schoon en leeg, dit ter beoordeling              van Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip, wordt terug      geleverd zal de huurder een bedrag van

€ 195.- euro verschuldigd zijn.

3.5 Bij de overeengekomen huursom zijn niet de kosten van door Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip te verzorgen transport inbegrepen. Deze zullen apart worden overeengekomen en in rekening worden gebracht.

3.6 Gedurende de huurperiode zijn alle kosten van het gebruik van het gehuurde waaronder brandstof, gasflessen, stalling en dergelijke voor rekening van de huurder

Artikel 4. Controle bij ontvangst.

De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde zaken op gebreken te controleren. Bij geconstateerde schade of gebreken dient direct contact met Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip te worden opgenomen. Is er 2 uur na de ter beschikking stelling van het gehuurde geen contact geweest met Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip worden de zaken/goederen geacht in goede staat en schoon te zijn geleverd.

Artikel 5. Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht het gehuurde zaken als een goed huurder te gebruiken en het bijzonder om:

 1. De gehuurde zaken/goederen en de daarin aanwezige apparatuur overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die in het gehuurde aanwezig zijn en bij elke overeenkomst worden bijgevoegd of overhandigd, te behandelen.
 2. Geen veranderingen aan de gehuurde zaken/goederen aan te brengen.
 3. Het gehuurde niet onder te verhuren dan wel ter beschikking te stellen aan derden.
 4. Zelf getransporteerde zaken/goederen op een deskundige wijze te vervoeren door daartoe bevoegde personen, zonder overtreding van verkeersregels,
 5. Elke na de aflevering van het gehuurde ontstane schade en elk gebrek aan het gehuurde, onmiddellijk te melden aan Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip.
 6. Het gehuurde op de afgesproken tijd en datum schoon en leeg aan Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip ter beschikking te stellen.

Artikel 6. Schade

Indien er schade aan het gehuurde is ontstaan, ten gevolge van ondeskundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig ander oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd waarvoor reparaties noodzakelijk zijn dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de huurder en zullen deze afzonderlijk en extra in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Waarborgsom.

7.1 De huurder is verplicht voor de aflevering van het gehuurde een door Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip vastgestelde waarborgsom te betalen.

7.2   Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip heeft het recht vervallen huurtermijnen, de kosten van reiniging, van reparatie als genoemd in artikel 3, 4 en 6 en de kosten van bekeuringen voor de door de huurder zelf getransporteerde zaken/goederen, in mindering te brengen op de waarborgsom.

7.3 Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip is verplicht deze waarborgsom na beëindiging van het huurcontract aan de huurder terug te geven, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip heeft voldaan.

Artikel 8 Verzekering

8.1 Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip heeft de verhuurde zaken en Snackverkoopwagens verzekerd. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de huurder voor schade die op basis van deze algemene voorwaarden voor zijn rekening is. De verzekering van Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip dekt in geen geval schade aan zaken die door huurder in het gehuurde zijn gebracht.

8.2 Los van de door Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip gesloten verzekering draagt de huurder het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde zaken en Snackverkoopwagens voor zover de verzekering van Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip geen dekking biedt. De huurder dient ter dekking van dit risico het gehuurde zo nodig te verzekeren door o.a. een evenementenverzekering af te sluiten. De huurder is in elk geval aansprakelijk voor het eigen risico van Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip bij schade zoals vermeld in de huurovereenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Voor schade van derden als direct of indirect gevolg van het gebruik van het gehuurde door huurder is Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip niet aansprakelijk. Huurder zal Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

9.2 Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip is verder niet aansprakelijk voor de schade, ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Handelen door de huurder, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 2. Nalatigheid van of vanwege de huurder in het onderhoud dan wel gebruik van het gehuurde.
 3. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
 4. Enig ander van buiten afkomende oorzaak.
 5. Schade ten gevolge van op aanwijzing van huurder onjuist op de nutsvoorzieningen aangesloten zaken en Snackverkoopwagens.

9.3 Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip is voor eventuele directe schade dan wel gevolgschade slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde.

Artikel 10 Annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat, is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tot 30 dagen voor de ingangsdatum 20 % van de totale prijs. Tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs. Tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75 % van de totale prijs. Binnen 3 dagen voor de ingangsdatum 100 % van de totale prijs.

Artikel 11 Opzegging / Ontbinding

11.1 Indien de huurder met nakoming van enige verplichting in gebreke blijft is Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

11.2 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde is huurder in elk geval een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd een bedrag gelijk aan 2 maal de voor de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, dit onverminderd het recht van Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip op vergoeding van zijn volledige schade.

Artikel 12 Vervanging.

Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde Goederen /  Verkoopwagen aan Cateringbedrijf  en Handelsonderneming Kip terug te leveren, dient huurder aan Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip een schade vergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde.

Artikel 13 Betaling.

13.1 Betaling van de waarborgsom dient voorafgaande aan de aflevering te geschieden, de huur wordt verrekend met de waarborgsom en de rest wordt na inlevering van het gehuurde terugbetaald.

13.2 Voor zover wordt afgeweken van het onder 13.1 gestelde dient betaling 14 dagen na de factuurdatum  te geschieden.

13.3 huurder is bij betaling na de gestelde termijn een rente van 1.25 % per maand verschuldigd, te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

Daarnaast dient de huurder bij betaling na de gestelde termijn aan Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip te vergoeden alle daadwerkelijke kosten door Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip gemaakte redelijke kosten om te komen tot incassering van het verschuldigde.

Artikel 14 Geschillen.

In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder ook begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de bevoegde Rechter, de Rechter van de rechtbank Groningen.

Artikel 15 Aanvulling.

15.1 Aanvulling Huurovereenkomst voor aanhangwagens boven 750 kilo.

15.2 Door nieuwe wetgeving Kentekenregistratie aanhangwagens boven 750 kilo is huurder verplicht onderstaande verklaring in te vullen om zodoende verhuurder Cateringbedrijf en Handelsonderneming Kip te vrijwaren van alle verkeersovertredingen.

ADRES

Beumeesweg 61
9661 AB Alteveer (Gr)

BEDRIJFSGEGEVENS

KvK numer: 2316628
Btw nummer: NL812700260B01
IBAN Nummer: NL47KNAB0257655891

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×